ZEHINZ

ZEHINZ
4 surat 1 söz

★★★★★ ILKINJI TÜRKMEN OÝUNY ★★★★★Bu oýunda size 4 sany surat görkezilýär, siz bolsa şu suratlary birleşdirýän sözi tapmaly. Oýun 4 albomdan we 164 san …
Mätäji

Mätäji Aşgabadyň eteginde, gür baga bürenip oturan Köşi obajygynda dogulýar. Onuň kakasy Amanmuhammet, öz ady Annagylyç, lakamy Mätäjidir. Heniz ösdür …
Seýitnazar Seýdi

Seýdi Lebap boýunda, Garabekewüliň Lamma obasynda dogulýar. Ol Lebap we Buhara medreselerini geçýär. Gündogar taryhyny we edebiýatyny çuň bilýär. Onda …
Zelili

Zelili gökleň taýpasynyň gerkez tiresinden bolup, Gürgen topragynda dogulýar. Etrek we Gürgendäki mekdeplerde okaýar. Tanymal şahsyýetler Azady onuň b …
Mollanepes

Nepes Kadyrberdi Maryda, wekilleriň ýazy taýpasynda dogulýar. Kakasy ulama bolup, ogly Nepesi ilki Maryda, soň Buhara medresesinde okadýar. Pars dili …
Magtymguly Pyragy

Magtymguly Pyragynyň goşgular ýygyndysy免費玩Magtymguly Pyragy APP玩免費免費玩Magtymguly Pyragy AppMagtymguly Pyragy APP LOGOMagtymguly Pyragy APP QRCode熱門國家系統 …
Magrupy

Magrupy Ahalda dogulýar we ýemreli türkmenleriniň magruflar toparyndandyr. Harby maşgaladan, serdarlar neslinden bolupdyr. Arap we pars medeniýeti, yl …
Kerim Gurbannepesow

Turkmenistanyň halk ýazyjysy Kerim Gurbannepesowyň poeziýasyna uly-kiçi hemme aşyk. Onuň eserlerini her gezek okanyňda täze many, täze lezzet alýarsyň …
Gurbannazar Ezizow

Hemmelere belli bolşy ýaly beýik şahyrymyz Gurbannazar Ezizow öziniň uzyk bolmadyk ömriniň dowamynda bize ýüzlerçe ajaýyp şygyrlary miras goýup gitdi. …
Kemine

Şahyr Saragtda, togtamyşlaryň wekil, onuň-da ýusuplar diýen böleginde dogulýar. Ol urugçylyk döwründe ilki Saragtda, soň Maryda, köplenç Hywada taglym …