chophanmem.com.vn

chophanmem.com.vn
英汉词典

该套字典设计得非常细心并采用先进的技术、为你们提供一套最有用和满足需求的词典具体功能如下:-翻译单词、立刻找到词语-存下翻译记录-当应用软件启动会显示翻译历史-下载数据以下线翻译-在线翻译:如你的手机没有存储卡或者内存卡容量不够、该软件将在线自动翻译-翻译单句、短文-存新词以便复习-添加、删除、修改 …
中国传媒英语

该应用软件将帮你们快速、高效、、便利地学好外语。主要功能如下:-按课程的名称或目录寻找-存下所学过的课程-存下你喜爱的课程-下载声音、录像(若有)旨在下线练习听力-可听课程的录音、也可以靠播放工具来听课程的每一段-可定时间以便停止听课-可按照原文的每一句话显示翻译内容-选择一句话,软件可自动翻译-当 …
Ban Tre Cuoc Song

Chương trình Bạn Trẻ Cuộc Sống là chương trình giúp bạn giải trí với các tin tức liên quan đến tình yêu, giới tính. Những tâm sự của các bạn trẻ bắt g …